தெருக்கள் & வீட்டின் பெயர்கள்


எங்கள் கிராம தெரு மற்றும் வீட்டின் பெயர்களை தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக வந்தமைக்கு நன்றி. மேலும் வீட்டின் பெயர்கள் / தெருக்கள் விடுபட்டிருப்பின் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

கிராமத்தில் பின்வரும் தெருக்கள் உள்ளன.
 1. கீழத்தெரு
 2. தெற்குதெரு
 3. நடுத்தெரு
 4. பிலாவடிகொல்லை
 5. பிள்ளையார் கோவில் தெரு
 6. தேத்தடிக்கொள்ளை
 7. மேலத்தெரு
 8. வடக்குத்தெரு
தெருக்கள் மட்டுமன்றி எங்கள் ஊர் வரலாற்றில் வீட்டின் பெயர்களும் ஒரு வரைபட மற்றும் உறவின் அடையாளம்.

கீழத்தெரு:
 1. அம்மணி வேளாண் வீடு
 2. கள்ள வீடு
 3. கள்ளிகாட்டான்வீடு
 4. காத்தான்வீடு
 5. காரியாம்வீடு
 6. கொழுப்பன்வீடு
 7. சின்னவேளாண்வீடு
 8. செம்பொன் வீடு
 9. தஞ்சவூராம்வீடு
 10. தண்டக்காரன்வீடு
 11. தெய்ராம்வீடு
 12. நல்லண்ணன் வீடு
 13. நாடார் வீடு
 14. நொண்டியன்வீடு
 15. பெத்தான்வீடு
 16. பொன்னிவீடு (மன்னங்காட்டாம் வீடு)
 17. மொட்டாம்வீடு
 18. வண்டிகருப்பண்ணன்  வீடு
 19. வாணியசெட்டியார் வீடு
 20. வெல்லாம் வீடு
 21. வேம்பாம்வீடு
தெற்குதெரு:
 1. வள்ளியா வீடு
 2. அரியமுத்துவீடு
 3. வாசன்வீடு
 4. நாகூராம்வீடு
 5. ஆராம்வீடு
 6. ஆவடையாம்வீடு
 7. உழவனம் வீடு
 8. ஊமைஅண்ணன்  வீடு
 9. கருப்பாயீவீடு
 10. காவேரியக்காவீடு
 11. கீரத்தூரான்வீடு
 12. கொல்லர் வீடு
 13. சாமியார் வீடு
 14. குட்டச்சி வீடு
 15. செல்லமாரிவீடு
 16. செவகுட்டிவீடு
 17. முருகன்வீடு
 18. தவிடம்வீடு
 19. தியாகுவேளாண்வீடு
 20. முத்தனம்வீடு
 21. மாங்கொடையாம்வீடு
 22. தெற்குஆண்டியன்வீடு
 23. வெங்கடாசலன்வீடு
 24. வேப்படிக்கொல்லை
 25. வேலிராயன்வீடு
 26. பெத்தண்ணன் வீடு
தேத்தடிக்கொல்லை:
 1. அம்பலகார வீடு
நடுத்தெரு:
 1. ஆட்டுக்காரன்வீடு
 2. ஏவலாம்வீடு
 3. கிரிட்டினவேளாண்வீடு
 4. குட்டச்சி வீடு
 5. குப்பாயிவீடு
 6. செட்டியார் வீடு
 7. தாண்டாம்வீடு
 8. பஞ்சாம் வீடு
 9. பரட்டையன்வீடு
 10. பூச்சிவீடு
 11. பொன்னாகன்னிவீடு
 12. முத்தாம்வீடு
 13. மேலவீடு
 14. வேலிவீடு
 15. வேளாம் வீடு
பிலாவடிகொல்லை:
 1. அப்பாயிவீடு
 2. அப்புவீடு
 3. அம்மிவீடு
 4. ஐயம் வீடு
 5. காத்தாயீவீடு
 6. குட்டச்சி வீடு
 7. குப்பேரியம்வீடு
 8. தச்சர் வீடு
 9. நாயத்துவீடு
 10. பூச்சி வீடு
 11. லெட்சுமான்வீடு
 12. வண்ணான் வீடு
பிள்ளையார்கோவில் தெரு:
 1. ஆதிதிராவிட வீடு
மேலத்தெரு:
 1. அவையாம்வீடு
 2. ஆண்டியாம்வீடு
 3. ஓயமாரிவீடு
 4. கருபூராம்வீடு
 5. குஞ்சாயிவீடு
 6. சிலம்பவேளான்காட்டான்வீடு
 7. சுக்கிரியன் வீடு
 8. சுந்தாம்வீடு
 9. செல்லாயி வீடு
 10. தொப்பாயீவீடு
 11. பள்ளிகொடுத்தான்வீடு
 12. மரியான் வீடு
 13. வெள்ளமுத்தியாம் வீடு
 14. வேலாம் வீடு
வடக்குத்தெரு:
 1. அப்பச்சி வீடு
 2. செல்லாம்வீடு
 3. தங்கம்வீடு
 4. நாச்சி  வீடு
 5. பழனியப்பன்வீடு
 6. பொதியன்வீடு
 7. மெய்காரியன் வீடு
 8. வெள்ளேரியன்  வீடு
 9. வைத்தியன்வீடு
 10. வைரப்பவேளான் வீடு


Comments