காசாங்காடு கிராமம்

குளங்கள்


 காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


எங்கள் கிராமத்தில் பின்வரும் குளங்கள் உள்ளன.

1. பசுங்குளம்
2. சிதம்பரையகுளம்
3. பிள்ளையார்குளம்

 4. ஆறுமுகங்குளம்

5. வாடிக்குளம்

6. சீவாடி
7. குமுங்குழி
8. அய்யாகுளம்
9. கொழுப்பன் குட்டை