தொழில்நுட்ப தகவல் வடிவம்

தொழில்நுட்ப தளத்தில் தகவல்களை பதிவதற்கு இந்த தகவல் வடிவத்தை பயன்படுத்தினால் தகவல்களை படிப்பவருக்கு பேருதவியாய் அமையும்.

ஆசிரியர்:
கிராமத்தினரின் எந்த பிரச்சனையை இந்த தொழில் நுட்பம் தீர்க்கும்:
முன்பைய சொடுக்கு:
இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏதும் முன்னெச்செரிக்கை(இருந்தால்):
விரிவான விளக்கம்:
  1. முடிந்த வரை நிகழ்படங்கள், நிழற்படங்களை கொண்டு விளக்கவும்.
  2. எடுத்துக்காட்டுகள் கொண்டு விளக்கவும்.
  3. இதனால் வாழ்க்கை தரம் எவ்வாறு மேம்படுத்தபடுகிறது என்பதன் விளக்கம் பற்றி முடிந்தவரை விளக்கவும்.
Comments