பிறப்பு படிவம்

தலைப்பு: {தெரு} {வீட்டின் பெயர்}  {பெற்றோர்களின்/(தகப்பன் வழி தத்த/பாட்டியினர்) பெயர்}   (மகன்/மகள் பேரன்/பேத்தி) பிறந்துள்ளார்

அவசிய தகவல்:

பிறந்தவர் பெயர் (வைக்கபட்டிருந்தால்):
பிறப்பின் பால்:
வீட்டின் பெயர்:
பெற்றோர்களின் பெயர்:
பிறந்த நாள்(தோராயமாக):
பிறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:
பிறப்பு வாழ்த்துகளுக்கு தொலை தொடர்பு எண்:

தகவல் சரி பார்த்த பின் செய்திகள் தளத்தில் வெளியிடப்படும்.
Comments