முசுகுந்த சமுதாயம்

முசுகுந்த சமுதாய கிராமங்கள்:

 1. அண்டமி
 2. ஆத்திக்கோட்டை
 3. ஆலடிக்குமுளை
 4. ஆலத்தூர்
 5. ஆலம்பள்ளம்
 6. ஏனாதி
 7. கட்டயங்காடு
 8. கருப்பூர்
 9. காசாங்காடு
 10. கீரத்தூர்
 11. கீழக்குறிச்சி
 12. சிலம்பவேளாங்காடு
 13. சுந்தம்பட்டி
 14. சூரங்காடு
 15. சூரப்பள்ளம்
 16. செங்கபடுத்தான்காடு
 17. செண்டாங்காடு
 18. செம்பாளூர்
 19. செவந்தன்பட்டி
 20. தாமரங்கோட்டை
 21. திட்டக்குடி
 22. நாட்டுச்சாலை
 23. நெம்மேலி
 24. பட்டிக்காடு
 25. பழைய மதுக்கூர்
 26. பள்ளத்தூர்
 27. பாளமுத்தி
 28. புதுக்கோட்டை உள்ளூர்
 29. புலவஞ்சி
 30. மட்டாங்கால்
 31. மன்னங்காடு
 32. மூத்தாக்குறிச்சி
 33. வாட்டாகுடி
 34. விக்ரமம்
 35. வெண்டாக்கோட்டை

Comments