கோவில்கள்

எங்கள் கிராமத்தில் பின்வரும் கோவில்கள் உள்ளன.

கோவில் திருவிழாக்களுக்கு வரி வசூலிப்பதே தற்போது கரைகளின் பங்காக உள்ளது.
 
தற்போது உள்ள கரைகள்:
 
1. கரை - வடக்கு தெரு,கீழத்தெரு.
2. கரை - நடுத்தெரு,தெற்குதெரு,பிலாவடிக்கொள்ளை
3. கரை - மேலத் தெரு.


1. மாரியம்மன் கோவில்
 

 

2. சுப்பிரமணியர் கோவில்


3. அய்யனார் கோவில்

 

4. முனியன் கோவில்5. பிள்ளையார் கோவில்6. பெரியாச்சி கோவில்


பழைய கரைகள்:

 1. அவைய கரை
 2. ஆண்டி கரை
 3. கருத்தகுட்டி கரை
 4. குஞ்சாயி கரை
 5. சுந்ததிருமேனி கரை
 6. செல்ல கரை
 7. திருமேனி கரை
 8. திருவேங்கட கரை
 9. பெத்து கரை
 10. பெரிய கரை
 11. மன்ன கரை
 12. மெய்க்கப்ப கரை
Comments