காசாங்காடு கிராமம்

தொழில்கள்


காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


எங்கள் கிராமத்தினர் செய்யும் தொழில்கள்,

1. விவசாயம்
2. கொல்லர்
3. தச்சர்
4. வண்ணான்
5. உலகளவில் கணினி பொறியாளர்கள்
6. உலகளவில் கட்டிட பொறியாளர்கள்
7.
உலகளவில் தொலை தொடர்பு துறை
8. சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியாவில் பேரங்காடிகள்
9. சிங்கப்பூரில் பத்திரிக்கை.
10. கணக்குத் தணிக்கையாளர்
கள்
11. உலகளவில் மருத்துவர்கள்
12. கொசவர்
13. கயறு தொழிற்சாலை